15.01.2016
Gần đây, lại rộ lên chuyện tố cáo, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc nhằm bôi nhọ, xúc phạm đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, trong đó hết sức nguy hiểm là chĩa mũi nhọn vào các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta. Đây là âm mưu, luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị nhằm phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng ta.
Sở dĩ chúng tập trung chống phá quyết liệt vào thời điểm này là vì Đảng ta đã và đang tích cực chuẩn bị Đại hội XII, đặc biệt là Trung ương đang tiến hành hội nghị lần thứ 14.


Hội nghị Trung ương 14 bàn và quyết định nhiều nội dung về việc chuẩn bị Đại hội XII, trong đó có việc giới thiệu, đề cử các đồng chí lãnh đạo các cấp có đủ điều kiện để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, đặc biệt 4 chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Phải nói chọn thời điểm này là có sự tính toán rất hiểm ác của chúng. Những thông tin dồn dập được tung lên in-tơ-nét, mạng xã hội… chúng làm ra vẻ khách quan, nếu không tỉnh táo, suy xét, có thể sẽ bị mắc bẫy. Tất cả những thông tin đó chúng đều bịa đặt, vu khống, mạo danh, thổi phồng, xuyên tạc. Ngay cả cơ quan Văn phòng Chính phủ, thời gian qua cũng bị chúng mạo danh rồi tung lên mạng mà mấy ngày qua, nhiều cơ quan báo chí đã phản bác sự bịa đặt xấu xa này. Trước tình hình này, xin đề xuất:

Một là, đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời thông tin, cung cấp tài liệu để có cơ sở phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, qua đó bác bỏ những thông tin độc hại này, đồng thời để định hướng dư luận đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hai là, các cơ quan thông tin đại chúng, kể cả đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố chọn lọc những tin, bài có nội dung đúng đắn thường xuyên đăng trên báo, phát trên đài; phỏng vấn, đặt bài viết các cơ quan chuyên môn, những người am hiểu để vạch trần bộ mặt thật của bọn phản động, thù địch, những kẻ tự nhận là “nhà yêu nước”, “nhà dân chủ”; từ đó phê phán, lên án mạnh mẽ hành vi chống phá và xúc phạm đến uy tín, danh dự tổ chức, cá nhân và các đồng chí lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Ba là, các tổ chức đảng và đoàn thể thường xuyên, kịp thời thông tin tình hình cho đảng viên, đoàn viên, hội viên; tổ chức các cuộc trao đổi, tọa đàm... qua đó, tiếp tục khẳng định thành tựu đổi mới 30 năm qua, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015… trên cơ sở đó bác bỏ hoàn toàn sự bịa đặt, xuyên tạc của chúng.

Cùng với tiến hành đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là ý thức cảnh giác cách mạng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất định âm mưu thâm độc của chúng sẽ bị thất bại. Với những thông tin trên in-tơ-nét, mạng xã hội, bà con ta cần hết sức tỉnh táo, phân tích thấu đáo, hiểu rõ bản chất, việc gì chưa rõ thì hỏi chính quyền, cơ quan chức năng, hỏi cán bộ… để có sự nhìn nhận, đánh giá đúng với bản chất sự việc. Nhân đây, xin đề nghị các anh, các chị có điều kiện sử dụng blog cá nhân cùng lên tiếng bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải, phản bác những thông tin xấu, độc hại nhằm phá hoại sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng đất nước của nhân dân ta.

Dân tộc ta từ kiếp người nô lệ, kể từ khi có Đảng, có Bác Hồ, nay đã ngẩng cao đầu, được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Công lao này mãi mãi thuộc về các anh hùng liệt sĩ, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Quá trình xây dựng, phát triển không sao tránh khỏi những vấp váp, thiếu sót. Đại hội XII của Đảng sắp tới tiếp tục vạch ra con đường đi tới, rút kinh nghiệm những khiếm khuyết để đưa dân tộc ta, đất nước ta tiếp tục tiến lên. Hội nghị Trung ương 14 đang họp, bàn và sẽ tiến cử người tham gia Trung ương để Đại hội toàn quốc của Đảng lựa chọn, quyết định. Vì vậy, quân và dân ta tuyệt đối tin tưởng sự sáng suốt của Trung ương, của Đại hội XII sẽ lựa chọn và bầu những người có đức, có tài vào những vị trí quan trọng của Đảng để lãnh đạo toàn dân tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Không dừng lại mà tiếp tục tìm cách chống phá, đi ngược lại điều đó, nhất định chúng sẽ thất bại.

 
 
 
Càng chống phá, càng thất bại /Trang thông tin điện tử Sở thông tin và truyền thông Kiên Giang/KIM THANH.- Ngày 14/01/2016.

Kim Chi sưu tầm

Số lần đọc: 397
Tin liên quan