15.03.2016
Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC

GIỮA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG VIỆC TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ SÁCH, BÁO TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN-VĂN HOÁ XÃ GIAI ĐOẠN 2013-2020

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được sửa đổi tại Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã (sau đây viết tắt là Chương trình phối hợp) giai đoạn 2013-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU PHỐI HỢP

1. Mục đích:

a) Phối hợp nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng hiện có của hai ngành để tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hoá của người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa;

b) Phát triển Điểm Bưu điện-Văn hóa xã trở thành điểm cung cấp thông tin, văn hoá ở địa phương bằng việc tổ chức hoạt động phục vụ sách báo truyền thống và sách, báo điện tử qua mạng Internet; bảo đảm kết hợp hài hòa hai mục tiêu đẩy mạnh kinh doanh có hiệu quả và thực hiện các mục tiêu chính trị, xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu:

a) Chương trình phối hợp phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch chỉ đạo thực hiện hàng năm, có sự theo dõi, kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả; nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai Bộ, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước;

b) Việc tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã phải bảo đảm yêu cầu đa dạng hóa các loại hình sách, báo, phương thức đọc nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa của người dân, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân.

II. PHẠM VI PHỐI HỢP

Chương trình này quy định việc phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã thuộc các xã được lựa chọn tham gia Chương trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương.

III. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Việc phối hợp giữa hai Bộ phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên trong khuôn khổ quy định của pháp luật và nội dung Chương trình này.

2. Bảo đảm phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi bên, đề cao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.

3. Phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất của Điểm Bưu điện-Văn hóa xã và nguồn lực sách, báo phong phú, kinh nghiệm tổ chức hoạt động đọc của các thư viện công cộng địa phương phục vụ cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phối hợp đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện Chương trình này.

2. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã.

3. Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện trong các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã; tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên Điểm Bưu điện-Văn hóa xã nhằm bảo đảm triển khai các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm này.

4. Tổ chức các chuyến đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại các địa phương.

5. Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn lực cần thiết bảo đảm duy trì bền vững của Điểm Bưu điện-Văn hóa xã, xem đây là một trong những mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm ở cơ sở, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của nước ta hiện nay.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chỉ đạo Vụ Thư viện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình;

b) Chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương bảo đảm nguồn sách, báo luân chuyển và phối hợp thực hiện luân chuyển sách báo từ hệ thống thư viện công cộng ở địa phương đến các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã; xây dựng quy chế khung về việc luân chuyển sách báo từ các thư viện cấp tỉnh, huyện cho các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã;

c) Chỉ đạo Vụ Thư viện phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng bộ sách hạt nhân cho các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã;

d) Biên soạn nội dung hướng dẫn nghiệp vụ thư viện và tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện cho các nhân viên Điểm Bưu điện-Văn hóa xã;

đ) Chủ động đề xuất nội dung, giải pháp, huy động nguồn lực để tăng cường cho hoạt động tổ chức đọc sách, báo miễn phí tại các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã từ nguồn ngân sách địa phương.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Chỉ đạo Vụ Bưu chính xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;

b) Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình;

c) Chỉ đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực cho việc triển khai thực hiện Chương trình trên cơ sở cân đối giữa khả năng tiếp nhận sách, báo và năng lực phục vụ tại Điểm Bưu điện-Văn hóa xã; thực hiện việc vận chuyển miễn phí cho việc nhận và chuyển trả sách, báo luân chuyển từ các thư viện công cộng đến các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã; tạo điều kiện cho nhân viên Điểm Bưu điện-Văn hóa xã tham dự lớp tập huấn về nghiệp vụ thư viện;

d) Xây dựng cơ chế, chính sách để các Điểm Bưu điện-Văn hóa xã hoạt động có hiệu quả, bền vững;

đ) Chỉ đạo các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí bảo đảm cấp sách, báo miễn phí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo Danh mục ban hành theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông là hai đơn vị đầu mối phối hợp công tác giữa hai Bộ. Căn cứ vào nhiệm vụ của mỗi bên, hai đơn vị đầu mối có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với hai đơn vị đầu mối của hai Bộ để thực hiện có hiệu quả Chương trình này.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình tại địa phương. Định kỳ 06 tháng/lần báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện.

4. Định kỳ 06 tháng/lần, lãnh đạo đơn vị đầu mối của hai Bộ có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, góp ý về các vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp để rà soát, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động; tổng hợp tình hình triển khai theo kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện Chương trình.

5. Hàng năm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Chương trình và xây dựng kế hoạch cho năm sau.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình này do mỗi bên tự đảm nhận theo quy định hiện hành.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương trình phối hợp này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, hai bên cùng trao đổi, thống nhất cách giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;
- Lãnh đạo Bộ TTTT;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh/thành (để phối hợp);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan
thuộc Bộ VHTTDL, Bộ TTTT (để thực hiện);
- Các Sở VHTTDL, Sở TTTT (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ TV (Bộ VHTTDL); Vụ BC, TCty BĐ VN (Bộ TT TT), 350.

 

Số lần đọc: 1161
Tin liên quan