07.06.2016
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ.

Theo Quyết định, Bộ trưởng và các Thứ trưởng được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch, Tài chính; Hợp tác quốc tế; Du lịch; Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; Tổng cục Du lịch; Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; các Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong ngoài nước.

Theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam; Văn hóa cơ sở; Thư viện; Pháp chế; Văn hóa dân tộc; Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia; Hội nhập quốc tế về kinh tế; Công tác cơ chế, chính sách.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao; Thanh tra; Văn phòng; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính; Đảng, Đoàn thể; Quốc phòng - An ninh của Bộ.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Di sản văn hóa, bảo tàng; Đào tạo; Gia đình; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Bản quyền tác giả; Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật; Công nghiệp văn hóa.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25.5.2016 và thay thế Quyết định số 3636/QĐ-BVHTTDL ngày 23.10.2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL / Bộ VHTT & DL // CTTĐT. -ngày 06/6/2016

(Thu Trang sưu tầm)

Số lần đọc: 1468
Tin liên quan