28.12.2016
Mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016 quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2017.
Thông tư gồm 3 Chương, 16 Điều, về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Thông tư quy định Quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã (gọi là thư viện công cộng các cấp) bao gồm: Thư viện cấp tỉnh;Thư viện cấp huyện (thư viện trực thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, hoặc thư viện trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin, hoặc Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, hoặc Nhà Văn hóa huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh); thư viện cấp xã (trực thuộc UBND xã, phường, thị trấn hoặc trực thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn.
Tên gọi của thư viện công cộng các cấp như sau: Thư viện + cấp hành chính + tên địa phương nơi đặt thư viện. Các trường hợp đặt tên khác do UBND cùng cấp xem xét quyết định, nhưng phải đảm bảo phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thư viện công cộng các cấp do UBND cùng cấp quyết định thành lập, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở. Đồng thời, giữ vai trò phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tương ứng theo quy định của pháp luật; được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác.

Về kinh phí hoạt động, nguồn tài chính của thư viện công cộng các cấp bao gồm nguồn ngân sách nhà nước cấp (kinh phí hoạt động thường xuyên; kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ lưu động, vốn tài liệu, tuyên truyền, luân chuyển, ứng dụng công nghệ thông tin…) và nguồn thu khác: thu từ phí làm thẻ; các hoạt động cung ứng dịch vụ; tài trợ, xã hội hóa…

Toàn bộ Chương II của thông tư (từ Điều 6 đến Điều 14) quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn chung và trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn của thư viện công cộng các cấp.

Về tổ chức thực hiện, Vụ Thư viện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện quy chế hoạt động của thư viện theo quy định của Thông tư ở địa phương. Giám đốc, người phụ trách thư viện công cộng các cấp căn cứ Thông tư  tổ chức xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy chế hoạt động của thư viện.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2017. Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các Quyết định số 16/2005/QĐ-BVHTT ngày 04/5/2005 của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 49/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTT ngày 28/8/2008 của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn hết hiệu lực./.

Thanh Thủy

 
Số lần đọc: 1341
Tin liên quan