28.12.2016
Để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển về văn hóa năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình trong lĩnh vực thư viện.

Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã bố trí vốn cho mục tiêu cấp sách cho kho lưu động của thư viện tỉnh. Vốn của mục tiêu này được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp quy định tại nhóm Dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa (ban hành kèm theo Công văn 4797/BVHTTDL-KHTC ngày 21/11/2016 của Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL đã lên danh mục sách của một số nhà sách, nhà xuất bản uy tín (có gửi kèm theo công văn hướng dẫn). Để đảm bảo việc bổ sung sách phù hợp, đáp ứng nhu cầu người sử dụng thư viện, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương và bảo đảm chất lượng, Bộ VHTTDL đề nghị các tỉnh tham khảo danh mục sách và chấm chọn theo nhu cầu thực tế của địa phương.

Bộ cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố chỉ đạo Thư viện tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa lĩnh vực thư viện năm 2016. Đồng thời gửi về Vụ Thư viện, bao gồm cả danh mục sách đã chấm chọn, trước ngày 15/02/2017; báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất ngày 30/10/2017. Sau khi có ý kiến của Bộ VHTTDL về Kế hoạch và danh mục sách chấm chọn, các địa phương mới được triển khai thực hiện./.

Thanh Thủy

Số lần đọc: 1249
Tin liên quan