18.09.2017
Năm nay, lễ Sene Dolta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 19 - 21/9.

Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức thăm viếng các chùa, gia đình chính sách, các vị sư sãi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer; vận động giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui lễ. 

Tỉnh cũng chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh theo phong tục cổ truyền, trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer. 

Lễ Sene Dolta cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, thăm hỏi, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đoàn kết phát triển kinh tế và giữ gìn nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Kiên Giang tổ chức lễ Sene Dolta trên tinh thần đoàn kết, vui tươi và tiết kiệm / VH // Đại đoàn kết. -ngày 09/09/2017

Số lần đọc: 167
Tin liên quan