25.10.2018

 

LUẬT THƯ VIỆN VÀ SỰ CẦN THIẾT CHO SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC

Sau 18 năm thực hiện, Pháp lệnh Thư viện cũng như văn bản hướng dẫn đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, nhiều vấn đề mới nảy sinh mà Pháp lệnh chưa kịp ôm chứa, nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động Thư viện cần được khái quát hóa và quy định ổn định lâu dài trong luật, cần đủ căn cứ pháp lý và sự thống nhất để không bị chồng chéo trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thư viện. Đã đến lúc cần phải xây dựng hoàn thiện Luật Thư viện, tạo điều kiện để ngành Thư viện phát huy được hết vai trò và vị thế của mình, đặc biệt trong xu thế văn hóa đọc đang ngày càng bị mai một.

LUẬT THƯ VIỆN VÀ SỰ CẦN THIẾT CHO SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC // quochoitv.vn 

Kim Chi sưu tầm

Số lần đọc: 560
Tin liên quan