28.11.2018
Đến nay, công tác chuẩn bị Ðại hội MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Giang Thành đang được triển khai đúng tiến độ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chọn Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Điều làm điểm chỉ đạo Đại hội cấp xã vào tháng 12/2018, chọn Ban Công tác Mặt trận ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều làm điểm hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Dự kiến Đại hội MTTQ các xã hoàn thành trong tháng 3/2019. Đại hội MTTQ huyện sẽ hoàn thành trong tháng 5/2019.    

Giang Thành (Kiên Giang): Tháng 12/2018, tổ chức Đại hội điểm cấp xã / A.V. // daidoanket.vn. -ngày 27/11/2018

Số lần đọc: 91
Tin liên quan