20.02.2019
Ngày 28-01-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã công bố kết quả điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là SIPAS).

SIPAS là thước đo đánh giá của người dân và tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước các cấp (còn gọi là sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) và Chỉ số SIPAS được đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020 với mục tiêu đến năm 2020 Chỉ số SIPAS phải đạt từ 80% trở lên. Ở tỉnh ta, Chỉ số SIPAS được tiến hành thông qua điều tra xã hội học (XHH) đối với người dân, tổ chức tại các huyện trong tỉnh và được thực hiện hàng năm từ năm 2015 đến nay dựa trên Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020. Năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo điều tra XHH Chỉ số SIPAS cấp tỉnh được thực hiện trên 3 dịch vụ hành chính công (thủ tục hành chính) thiết yếu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện giải quyết đó là: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy phép xây dựng nhà ở với số phiếu điều tra là 3.283 phiếu, số phiếu thu về đủ điều kiện phân tích là 3.035/3.238 phiếu, đạt tỷ lệ 93,73%. Mỗi dịch vụ hành chính được điều tra XHH với 5 nội dung: (1) Mức độ hài lòng đối với tiếp cận dịch vụ, (2) Mức độ hài lòng đối với thủ tục hành chính, (3) Mức độ hài lòng đối với công chức trực tiếp giải quyết công việc, (4) Mức độ hài lòng đối với kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và (5) Mức độ hài lòng đối với tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị; mỗi nội dung có các tiêu chí cụ thể để tổ chức, cá nhân đánh giá. Mức độ trả lời về sự hài lòng có 3 mức: (1) Hài lòng; (2) Bình thường và (3) Không hài lòng.

 

  Kết quả như sau: Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, mức độ hài lòng đối với toàn bộ quá trình thực hiện dịch vụ: Hài lòng đạt tỷ lệ 78,12%; mức độ bình thường chiếm tỷ lệ 19,45%; không hài lòng chiếm tỷ lệ 2,43%, so với kết quả điều tra năm 2017 thì tỷ lệ hài lòng giảm 1,16% (năm 2017 là 79,28%), mức độ bình thường giảm 0,88% (năm 2017 là 18,57%) và tỷ lệ không hài lòng tăng 0,28%. Đối với dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hài lòng đạt tỷ lệ 79,62%; mức độ bình thường chiếm tỷ lệ 18,63%; không hài lòng chiếm tỷ lệ 1,75%, so với kết quả điều tra năm 2017 thì tỷ lệ hài lòng được cải thiện đáng kể tăng 9,53% (năm 2017 là 70,09%), mức độ bình thường giảm 10,29% (năm 2017 là 28,92%) và tỷ lệ không hài lòng tăng 0,77% (năm 2017 là 0,98%). Đối với dịch vụ cấp Giấy phép xây dựng nhà ở: Hài lòng đạt 84,64%; mức độ bình thường chiếm 13,12%; không hài lòng chiếm 2,16%, so với kết quả điều tra năm 2017 thì tỷ lệ hài lòng được cải thiện tốt và tăng 28,39%, mức độ bình thường giảm 27,5% và tỷ lệ không hài lòng giảm 0,97% so năm trước. Như vậy so với cuộc điều tra năm 2017 cho thấy lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng nhà ở có sự cải thiện khá tốt nên tỷ lệ hài lòng của người dân tăng lên rõ rệt, mức độ không hài lòng giảm xuống, kế đến là lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự cải thiện về mức độ hài lòng của người dân được tăng lên khá, tuy nhiên tỷ lệ không hài lòng cũng tăng chút ít so với cuộc điều tra năm 2017, lĩnh vực cấp Giấy đăng ký hộ kinh doanh tỷ lệ hài lòng và bình thường đều giảm so năm 2017 và mức độ không hài lòng tăng lên, điều này cho thấy việc quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ này còn có những hạn chế, nhất là thái độ của công chức trong việc hướng dẫn người dân trong quá trình chuẩn bị, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục có mặt chưa tốt.

 

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh ở 3 lĩnh vực nêu trên có tỷ lệ hài lòng từ 78,12% đến 84,64% và đang tiệm cận với mục tiêu đặt ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 là trên 80% vào năm 2020. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh qua các cuộc điều tra xã hội học hàng năm cho thấy vẫn thiếu sự ổn định và tính bền vững, vì vậy để tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020 thì cần phải có các giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn mới có thể đạt được mục tiêu đề ra, các giải pháp đó là: (1) nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trước hết là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh tới cơ sở về đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của mỗi cơ quan; (2) Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra cho giai đoạn 2016- 2020 và hàng năm của UBND tỉnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức nói chung và công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng; (3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua các mô hình cơ chế một cửa điện tử ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; cơ chế một cửa liên thông hiện đại; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xây dựng chính quyền điện tử… (4) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên tới tổ chức và người dân để tham gia thực hiện và giám sát thực hiện và (5) Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân./.

 
Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước / kiengiang.gov.vn. -ngày 12/2/2019

 

Số lần đọc: 131
Tin liên quan