26.02.2019

* Chức năng
- Thư viện tỉnh Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, có chức năng thu thập giữ gìn di sản tư tịch của dân tộc; bổ sung, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Kiên Giang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Thư viện tỉnh Kiên Giang chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang.
- Thư viện tỉnh Kiên Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. 

 

* Nhiệm vụ
Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Tổ chức phục vụ, tư vấn, hướng dẫn cho người đọc trong nước và nước ngoài sinh sống và làm việc tại địa phương được sử dụng vốn tài liệu phù hợp với nội quy thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ cức theo quy định của Pháp lệnh Thư viện và các quy định hiện hành.
- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu trong đó có bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị…phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kiên Giang và đối tượng phục vụ của thư viện.
- Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương. Sưu tầm các tài liệu quý hiếm của địa phương hoặc liên quan đến địa phương.
- Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữ thư viện với các thư viện trong và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.
- Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu của thư viện đến người đọc, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách báo trong nhân dân địa phương. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức như: Trưng bày sách theo chuyên đề, triển lãm sách,  tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc; các cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách.
- Xử lý thông tin biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng.
- Thực hiện việc thanh lọc khỏi kho các tài liệu không có giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Hướng dẫn tư vấn, tổ chức thư viện: Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng ở địa phương (kiến thức về xử lý, biên mục tài liệu, công tác tuyên truyền giới thiệu sách…; Tổ chức luân chuyển sách báo xuống các thư viện cơ sở; chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện với các thư viện trên địa bàn tỉnh.
-  Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động thuộc phạm vi đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở văn hóa và Thể thao.
-  Xây dựng các quy chế làm việc của đơn vị. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Vụ thư viện, bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản (vốn tài liệu, phương tiện, trang thiết bị…), ngân sách được phân bổ hàng năm và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang giao.

Số lần đọc: 115
Tin liên quan