22.03.2019

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019–2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

PV: Thưa bà, cho đến thời điểm này, tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ ở tỉnh Kiên Giang đã triển khai đến đâu? Bà đánh giá như thế nào về công tác tổ chức? 

Bà Lê Thị Vệ: Đây là thời điểm mà chúng tôi đang tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã trên khắp các địa bàn. Đến nay, MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn 75/145 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội và đã có 04 huyện tổ chức xong Đại hội cấp cơ sở là: huyện Gò Quao, An Biên, An Minh, Kiên Hải. Về cấp huyện cũng đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện đầu tiên 01/15 đơn vị huyện, thị đó là huyện Gò Quao. 

Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Đến thời điểm này có thể nhận định rằng, để tổ chức thành công đại hội Mặt trận cấp xã, phải kể đến sự quan tâm, vai trò chỉ đạo của Đảng ủy cùng cấp trong công tác xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Từ đó, người dân hiểu được Đại hội MTTQ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Hệ thống MTTQ cũng đã tổ chức phát động đăng ký các phong trào thi đua mang nhiều ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng Đại hội MTTQ các cấp.

Nhìn chung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã được thực hiện chu đáo, đúng, sát với hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Trung ương và MTTQ tỉnh. 

Theo Kế hoạch số 82-KH/BCĐ ngày 31/5/2018 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, mỗi huyện, thành phố chọn 1 xã, phường, thị trấn để chỉ đạo điểm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Quao cùng chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm, từ đó chỉ đạo chung trong toàn tỉnh. 

Qua kiểm tra thực tế và kết quả đại hội ở các đơn vị cho thấy, công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự được các cấp huyện, xã thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và được Thường trực Đảng ủy cùng cấp quan tâm chỉ đạo. Về phía cấp xã, MTTQ xã thực hiện tốt việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận để đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và chương trình hành động nhiệm kỳ mới, vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới này cũng có nhiều điểm tương đối đặc biệt, cụ thể về số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn được đảm bảo cả chất lượng, số lượng, cơ cấu thành phần theo quy định (từ 30 đến 55 người - PV). Đặc biệt, hầu hết chức danh Chủ tịch khóa mới là Thường vụ cấp ủy với vai trò là Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam. 

Vậy đến nay, công tác tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện được chuẩn bị như thế nào thưa bà?

- Trong 15 đơn vị huyện, thị, thành phố của tỉnh Kiên Giang, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh quyết định chọn UBMTTQ Việt Nam huyện Gò Quao để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn tỉnh. Mới đây, ngày 6/3 huyện Gò Quao đã tổ chức Đại hội điểm thành công, nhận được sự ghi nhận của cấp uỷ và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

Đại hội huyện Gò Quao cũng đã hiệp thương, cử ra 49 người tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cử đoàn đại biểu 10 người tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Với kết quả của Đại hội điểm vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận thấy công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm của huyện Gò Quao được tiến hành hết sức chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Đại hội đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy và sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền. Đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân…

Qua theo dõi sát sao, hướng dẫn công tác chuẩn bị và diễn biến Đại hội điểm vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã ban hành công văn chỉ đạo rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu các huyện, thị còn lại. Đó là: Cần tập trung thực hiện tốt những vấn đề như đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc; tổng hợp đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ huyện, tỉnh và dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam; hoàn chỉnh văn kiện và nhân sự khóa mới thông qua cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chuẩn bị và tiến hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2019.

Được biết, một trong những công tác quan trọng của đại hội là chuẩn bị nhân sự, theo bà, công tác này ở Kiên Giang có gì mới?

- Nhìn chung, trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ mới, trước tiên phải đảm bảo tiêu chuẩn chung, phải tự nguyện tham gia, có đủ năng lực, kinh nghiệm tập hợp, đoàn kết nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh và biết chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; có đủ sức khỏe, có kiến thức và khả năng đóng góp ý kiến với cấp ủy Đảng, Chính quyền và Mặt trận các cấp trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tín nhiệm trong một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc một tầng lớp nhân dân mà mình hoạt động, công tác, cư trú. Có thể nói, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019–2024 có nhiều điểm mới, cụ thể đối với cấp xã, theo sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với chức danh Chủ tịch Mặt trận khóa mới phải là Thường vụ cấp ủy, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận, trên thực tế đã tăng, trong khi nhiệm kỳ trước Thường vụ cấp ủy là Chủ tịch Mặt trận cấp xã chỉ có 107 người/145 người, chiếm 73,8%. 

Đối với cấp huyện phải thực hiện 100% Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận. Hiện một số huỵên đang hoàn tất việc tham mưu với cấp ủy về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội.

Chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019–2024, Kiên Giang đã có những công trình, phần việc, phong trào nào nổi bật thưa bà?

- Để chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ mới, từ giữa tháng 5/2018, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 213A/KH-MTTQ-BTT về phát động phong trào thi đua chuyên đề chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời triển khai sâu rộng đến MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên.

Qua đó, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đăng ký thực hiện 54 công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội, trong đó nổi bật nhất là các công trình vận động xây dựng cầu nông thôn, lộ giao thông, trồng cây xanh, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, an ninh trật tự... gắn với các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể được triển khai đăng ký chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ mới của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đều mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả phục vụ chính nhu cầu của nhân dân ở từng địa bàn khu dân cư.

Chính vì thế tạo được không khí hứng khởi, hăng hái thi đua xây dựng phát triển kinh tế, lập thành tích chào mừng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn tộc tại địa phương...

Trân trọng cảm ơn bà! 

Để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng / theo Quốc Trung // báo Đại đoàn kết. – ngày 17/3/2019

 

Số lần đọc: 167
Tin liên quan