27.03.2019

Ngày 24-3, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Phó Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

 

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của tỉnh nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ba năm 2016 - 2018 bình quân 7,13%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.664 USD năm 2015 lên 2.094 USD năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; các lĩnh vực nông - lâm thủy sản, kinh tế biển, công nghiệp - xây dựng - dịch vụ đều tăng trưởng, có chuyển biến về chất lượng. Đến năm 2018, Kiên Giang có 51 xã và huyện Tân Hiệp đạt tiêu chí nông thôn mới; các lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn đều đạt được nhiều kết quả tốt.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của T.Ư như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên…, bước đầu tạo được những chuyển biến tích cực.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Kiên Giang trên các lĩnh vực, gợi mở những vấn đề Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại tỉnh Kiên Giang / theo PV // báo Nhân dân online. – ngày 25/3/2019

 

Số lần đọc: 219
Tin liên quan