24.09.2019
Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2019 - 2020

/userfiles/files/CTPHCT.pdf  <-- nhấp vào để dowload.

Số lần đọc: 282
Tin liên quan