05.03.2014
Văn bản số 42/BVHTTDL-TV ngày 07/01 của Bộ VHTTDL về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian trình dự án luật thư viện.

Theo đó, ngày 29/11/2012, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9779/VPCP-PL đề nghị Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đưa dự án Luật Thư viện ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, năm 2013 và đề xuất thời gian trình Quốc hội Dự án Luật Thư viện. Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này như sau:

1. Về việc đưa Dự án Luật Thư viện ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, 2013 của Quốc hội:

Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành có liên quan khác xây dựng Dự án Luật Thư viện. Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra Dự án Luật Thư viện và nhất trí trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội Dự án Luật Thư viện tại kỳ họp thứ tư (năm 2012) của Quốc hội khóa XIII.

Ngày 16/4/2012, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật Thư viện. Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ VHTTDL đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Uỷ ban, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện.

Quốc hội đã có Nghị quyết số 23/2012/QH13 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và đã đưa Dự án Luật Thư viện ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, năm 2013.

2. Đề xuất về thời gian trình Quốc hội Dự án Luật Thư viện:

Để tiếp tục thể chế hoá kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng được khẳng định trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, trong nhiều năm qua, các cơ quan có trách nhiệm đã soạn thảo để trình Quốc hội ban hành nhiều đạo luật để tạo cơ sở pháp lý quản lý và phát triển các hoạt động trong từng lĩnh vực. Các lĩnh như điện ảnh, di sản văn hoá, sở hữu trí tuệ, báo chí, xuất bản đều đã có luật để điều chỉnh; lĩnh vực thư viện - một bộ phận không thể thiếu của lĩnh vực văn hóa - cần được quan tâm, đầu tư phát triển nhưng vẫn áp dụng quy định tại Pháp lệnh Thư viện được ban hành từ năm 2000 đến nay đã phát sinh nhiều bất cập làm cho việc thực hiện mục tiêu phát triển của thư viện gặp nhiều khó khăn. Lĩnh vực thư viện phát triển ngày càng chậm hơn so với các lĩnh vực văn hóa khác.

Bộ VHTTDL - cơ quan được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Dự án Luật Thư viện - đã dành thời gian, công sức, kinh phí tập trung cao độ để hoàn thành Dự án Luật bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng để trình Chính phủ, Quốc hội theo đúng kế hoạch.

Với vị trí, vai trò của thư viện đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho việc học tập suốt đời của mọi người dân như Nghị quyết Trung ương 6 Khoá XI của Đảng đã đề ra, Bộ VHTTDL xin phép được tiếp tục trình Quốc hội đưa Dự án Luật Thư viện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, hoặc năm 2014 của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.

 

Văn bản số 42/BVHTTDL-TV ngày 07/01: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian trình dự án luật thư viện/theo.T.H//Trang tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.- ngày 08/01/2013.

Số lần đọc: 2040
Tin liên quan