05.03.2014
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2350/BVHTTDL-TV gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp thư viện ở địa phương năm 2012 và những năm tiếp theo.

Văn bản nêu rõ, nhằm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trong lĩnh vực thư viện, Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch 5 năm (2011-2015) của Hệ thống thư viện công cộng để chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp thư viện ở địa phương năm 2012 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, Kế hoạch hoạt động năm 2012 cần tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm như: Tăng cường công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng theo chỉ đạo tại Công văn số 4517/BVHTTDL-TV ngày 22/12/2010 của Bộ VHTTDL; tổ chức Ngày hội Đọc sách năm 2012 nhân Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, trong đó lồng ghép phát động phong trào xây dựng Tủ sách gia đình văn hóa ở địa phương.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện trong đó chú trọng xây dựng trang web hoặc cổng thông tin điện tử của thư viện nhằm tạo điều kiện tiếp cận tốt nhất nguồn thông tin trong và ngoài thư viện; chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tiếp cận và triển khai Dự án Nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng ở Việt Nam do Quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ (đối với các tỉnh được triển khai trong giai đoạn I của Dự án).

Bên cạnh đó, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, tổ chức trong năm 2012 như: đăng ký tham gia 01 hoạt động trong Ngày hội Đọc sách năm 2012 (dự kiến tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám theo hướng dẫn của Ban Tổ chức); tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện quy chế về mẫu quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện cấp tỉnh, huyện, xã (dự kiến tổ chức tại Nha Trang - Khánh Hòa vào Quý IV năm 2012).

Theo cinet

Số lần đọc: 1457
Tin liên quan