16.05.2021

Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 49/UBBC-TBTHNVBC ngày 11/5/2021 về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử. Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tuổi trẻ Hòn Đất tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: CTV
Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử đảm bảo công bằng, an toàn, dân chủ, linh hoạt và đúng pháp luật theo tinh thần Hướng dẫn số 61/HD-MTTW-BTT ngày 04/5/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tiếp xúc cử tri thông qua hình thức trực tuyến và phương tiện thông tin đại chúng; Công văn số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhất là tuần lễ sát ngày bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú; hình thức tuyên truyền trực quan (pano, khẩu hiệu, băng rôn, cờ, phướn) tạo không khí phấn khởi, thể hiện được tinh thần, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, ngày hội của toàn dân, để người dân tích cực tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cao; đồng thời đấu tranh, phản bác mạnh mẽ, hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thể lực thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử. Phân công rõ ràng nhiệm vụ, chú trọng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử thật sâu sát, cụ thể, kỹ lưỡng cho các tổ chức bầu cử, nhất là Tổ bầu cử. Tiếp tục hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng.

Quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu. Tổ chức tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Chuẩn bị các phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh, về an ninh, trật tự xã hội tại địa phương mình.

 

Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử/MinhTri//trangsvhtt.kiengiang 14/0/2021

 

 

Số lần đọc: 90
Tin liên quan