05.03.2014
- Quyết định số 175/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01 của Bộ VHTTDL về việc giao nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28/12/2000; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020… Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Vụ Thư viện xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Vụ Thư viện có nhiệm vụ: Nghiên cứu lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm xây dựng Quy  hoạch này để Hội đồng thẩm định nghiệm thu trước khi báo cáo Bộ trưởng xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời hạn xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch tối đa là 18 tháng.

Kinh phí xây dựng Quy hoạch này được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế dành cho công tác quy hoạch các năm 2014-2015.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định số 175/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01: Giao nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”/theo T.H// trang thông tin điện tử văn hóa thể thao và du lịch.- ngày 22/01/2014.

 
Số lần đọc: 2021
Tin liên quan