07.07.2014
Hỏi đáp pháp luật về di sản văn hóa .- H. : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , 2012 .- 323tr. ; 19cm

Sách cung cấp thông tin một cách có hệ thống thông qua 54 câu hỏi và trả lời theo quy định của pháp luật như: Di sản văn hóa Việt Nam là gì? Bao gồm những loại di sản nào? Đọc sách chúng ta sẽ hiểu ngay: Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.

Luật Di sản văn hóa trang 155, cụ thể là ở Điều 4 giải thích rõ ràng các từ ngữ giúp người đọc hiểu được một cách tường tận:

Di sản văn hóa phi vật thểlà sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết; được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác. Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, về văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác.

Di sản văn hóa vật thểlà sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di tích lịch sử - văn hóalà công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

Danh lam thắng cảnhlà cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học.

Di vậtlà hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

Cổ vậtlà hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, có từ một trăm tuổi trở lên.

Bảo vật quốc gialà hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học.

Bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gialà sản phẩm được làm giống như bản gốc về hình dáng, kích thước, chất liệu, màu sắc, trang trí và những đặc điểm khác.

Sưu tậplà một tập hợp các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc di sản văn hóa phi vật thể, được thu thập, giứ gìn, sắp xếp có hệ thống theo những dấu hiệu chung về hình thức, nội dung và chất liệu để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử tự nhiên và xã hội.

Thăm dò, khai quật khảo cổlà hoạt động khoa học nhằm phát hiện, thu thập, nghiên cứu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và địa điểm khảo cổ.

Bảo quản di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gialà hoạt động nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm hư hỏng mà không làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích lịch – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Tu bổ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnhlà hoạt động tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnhlà hoạt động nhằm phục dựng lại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã bị hủy hoại trên cơ sở các dữ liệu khoa học về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Ngoài ra sách còn giới thiệu về nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành về di sản văn hóa. Hành vi nào là hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ công trình văn hóa, nghệ thuật, bảo vệ di sản văn hóa. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục. Nghị định số 86/2005/NĐ ngày 08/7/2005 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước. Nghị định số 98/2010/NĐ ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/20012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Để triển khai tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa, cuốn “Hỏi đáp pháp luật về di sản văn hóa”nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo nhân dân nắm vững, từ đó thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thu Phụng

Số lần đọc: 2458
Tin liên quan