07.07.2014
Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế / Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn (Đồng chủ biên) .- H.: Chính trị quốc gia, 2012 .- 531tr. ; 24cm

Nội dung cuốn sách giới thiệu những quan điểm chung về quản lý văn hóa trong bối cảnh công cuộc đổi mới đang được đẩy mạnh toàn diện ở nước ta và hội nhập quốc tế; giới thiệu kinh nghiệm quản lý văn hóa của một số quốc gia trên thế giới; đánh giá thực trạng quản lý văn hóa ở Việt Nam từ khi bắt đầu tiến trình đổi mới (1986) đến nay; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa trong tiến trình đổi mới và hội nhập.

Quản lý văn hóa là công việc của Nhà nước được thực hiện thông qua việc ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Sách đã tập trung làm rõ quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong quản lý văn hóa, những mối quan hệ giữa quản lý văn hóa với các tổ chức dân sự, chính trị, pháp luật, kinh tế, thông tin – truyền thông, gia đình… Chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho những giao lưu, sinh hoạt văn hóa ở trong nước và cả nước ngoài trở nên đa dạng hơn.

Thực trạng hiện nay cho thấy người dân có những sinh hoạt và nhu cầu văn hóa đa dạng. Những nhu cầu ngày càng tăng do đời sống kinh tế của mỗi gia đình Việt Nam ngày càng được cải thiện, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, cũng như mức độ hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện. Bên cạnh đó, cũng có một số yếu tố tiêu cực trong thực trạng sinh hoạt văn hóa của người dân, nổi bật là tính thụ động trong việc tiếp nhận văn hóa, nhất là ở khu vực nông thôn. Chính vì vậy việc hoạch định chính sách văn hóa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là điều cần thiết.

Thông qua sách chúng ta có thể tham khảo một số mô hình quản lý văn hóa của một số nước trên thế giới như: Anh, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Ôxtrâylia. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đối với việc xây dựng chính sách ở Việt Nam như sau:

Một là, quản lý văn hóa cần hướng hoạt động văn hóa đi vào chiều sâu, tránh tình trạng phân tán không hiệu quả.

Hai là, tăng cường chính sách bảo hộ và chính sách xã hội hóa hoạt động văn hóa, bao gồm các điều khoản ưu đãi đặc biệt dành cho lĩnh vực văn hóa.

Ba là, nâng cao công tác đào tạo nhân lực quản lý văn hóa.

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Năm là, tổ chức hệ thống quản lý và điều hành chính sách văn hóa.

Sáu là, xây dựng chính sách để phát triển nền công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Bảy là, nghiên cứu thử nghiệm về việc thành lập và hoạt động của các Quỹ Văn hóa mang tính độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận ở Việt Nam.

Đánh giá thực trạng việc quản lý văn hóa ở Việt Nam hiện nay sách giới thiệu những mặt đã làm được trong 25 năm qua, những mặt còn hạn chế, những khó khăn trong công tác quản lý văn hóa hiện nay. Tình hình tổ chức bộ máy ngành văn hóa trước năm 1987, sự thay đổi cơ cấu tổ chức của ngành văn hóa từ năm 1987 đến nay. Việc ban hành các văn bản pháp luật quản lý văn hóa. Hệ thống các chính sách văn hóa ở tầm vĩ mô, trên từng lĩnh vực và theo địa bàn. Trong đó nêu rõ thực trạng tổ chức và quản lý một số lĩnh vực văn hóa hiện nay như: mỹ thuật – nhiếp ảnh, điện ảnh, phát thanh – truyền hình, báo chí, thư viện, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản – in ấn – phát hành, văn hóa các dân tộc thiểu số, di sản văn hóa, dịch vụ văn hóa, doanh nghiệp văn hóa, nghiên cứu văn hóa, bảo vệ quyền tác giả, thanh tra văn hóa, hợp tác quốc tế, đầu tư tài chính cho lĩnh vực văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, quản lý văn hóa theo địa bàn – vùng miền ở các địa phương và thực trạng quản lý văn hóa – thông tin cơ sở như: xây dựng đời sống văn hóa, quảng cáo – triển lãm, thông tin cổ động, văn hóa – văn nghệ quần chúng, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Khảo sát thực trạng sinh hoạt văn hóa và nhu cầu của người dân – cơ sở định hướng cho sự phát triển văn hóa – thông tin ở Việt Nam hiện nay.

Sau đây là những đề xuất định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế: Quản lý văn hóa phải gắn liền với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Quản lý văn hóa phải luôn theo sát bối cảnh chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội trong nước và ngoài nước; Quản lý văn hóa phải xem xét quyền văn hóa của người dân; Quản lý văn hóa là một khoa học, là một quá trình chứ không phải một hoạt động cụ thể; Quản lý văn hóa phải được đặt trong tổng thể các biện pháp quản lý nói chung; Quản lý văn hóa phải tính đến sự đa dạng của xã hội trong nhu cầu, thị hiếu, mức độ thưởng thức, các khác biệt về mức sống, trình độ học vấn, dân tộc, tôn giáo, địa bàn cư trú; Quản lý văn hóa phải tính đến các nguồn lực ngoài nhà nước. Quan điểm, giải pháp xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và thể chế pháp luật quản lý văn hóa; Quan điểm, giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong quản lý văn hóa; Quan điểm, giải pháp xã hội hóa các hoạt động văn hóa; Quan điểm, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa; Quan điểm, giải pháp kết hợp phát triển du lịch, thể thao với văn hóa; Quan điểm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn hóa; Quan điểm, giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quản lý văn hóa; Quan điểm, giải pháp phân cấp, phân quyền, phi tập trung hóa trong quản lý văn hóa; Quan điểm, giải pháp tạo điều kiện tự do sáng tạo giá trị văn học – nghệ thuật mới đi đôi với đề cao trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ; Quan điểm, giải pháp cho xu thế biến đổi của quản lý văn hóa trong thời gian sắp tới gắn với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế; Quan điểm, giải pháp trong các lĩnh vực cụ thể như mỹ thuật – nhiếp ảnh, điện ảnh, phát thanh – truyền hình và báo chí, thư viện, nghệ thuật biểu diễn…

Những định hướng đúng đắn của quản lý văn hóa sẽ giúp cho các hoạt động văn hóa ở địa phương, các vùng trở nên thuận tiện hơn; tránh sự lúng túng, tùy tiện trong việc thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, nhằm bảo đảm phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và bền vững.

Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tếsẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích và là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và đông đảo bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.  

Thu Phụng giới thiệu

Số lần đọc: 2381
Tin liên quan