07.07.2014
Sửa đổi lối làm việc / X.Y.Z. .- H. : Chính trị quốc gia, 2008.- 103tr.; 21cm .- (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

Đây là tác phẩm được Bác viết vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu và hoàn thành vào tháng 10-1947 tại Chiến khu Việt Bắc khi Đảng ta cầm quyền mới được hai năm, chính quyền cách mạng còn non trẻ, sự nghiệp cách mạng đang đứng trước nhiều thử thách, trong hàng ngũ cán bộ cách mạng đã sớm bộc lộ những nhược điểm, sai sót trong phương thức, lề lối làm việc. Nếu chậm khắc phục sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và sự nghiệp cách mạng.

Với những câu văn ngắn gọn, hàm súc, lời văn gần gũi với quần chúng, dễ đọc, dễ hiểu, tác phẩm đề cập một cách toàn diện các vấn đề về xây dựng Đảng. Bác đã chỉ đạo và hướng dẫn toàn Đảng thực hiện một cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao uy tín, đạo đức và sự gắn bó máu thịt với nhân dân, lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Tác phẩm gồm sáu phần:

          Phần 1: Phê bình và sửa chữa, theo Bác là để nhận rõ ưu điểm, thấy được khuyết điểm, từ đó tìm cách phát huy ưu điểm, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, giúp nhau tiến bộ, sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Phải sửa đổi lối làm việc của Đảng. Đó là lẽ tất nhiên. Bác chỉ cho chúng ta thấy khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan; khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng với ngoài Đảng, tức là bệnh hẹp hòi; khuyết điểm về cách nói và cách viết, tức là ba hoa. Đó là ba chứng bệnh rất nguy hiểm. Nếu không chữa ngay, để nó lây ra thì có hại vô cùng. Để chữa khỏi những bệnh đó, theo Bác, phương thuốc hay nhất vẫn là tự phê bình và phê bình.

          Phần 2: Mấy điều kinh nghiệm, Bác nêu có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định. Muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần sửa chữa cách lãnh đạo. Chính sách thì đúng, cách làm thì sai. Đó cũng là bệnh chủ quan của chúng ta. Cho nên khẩu hiệu tuy đúng, nhưng thực hành không có kết quả mỹ mãn. Một lẽ nữa, cũng vì cách lãnh đạo và cách làm không đúng, không biết nghiên cứu kinh nghiệm đến gốc, ý Bác muốn công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ ràng rồi kết luận. Có như thế thì người mới có tài, tài mới có dụng. Phải ra sức nghiên cứu những sự khó khăn, những chỗ sai lầm, để giải quyết và sửa chữa cho kịp thời. Ở đây Bác cũng nhấn mạnh nếu dùng cán bộ không đúng tài năng của họ, cũng là một cớ thất bại. Phải nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái, dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi thì những người đó càng thêm hăng hái và người khác cũng học theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc thì những khuyết điểm lặt vặt cũng tự sửa chữa được nhiều. Vì ai mà làm? Đối ai phụ trách? Bác giúp chúng ta hiểu rằng khi làm việc phải biết tìm đủ mọi cách giải thích cho dân hiểu. Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý: dân rất tốt. Lúc họ hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, nhưng trước hết cần phải chịu khó tìm đủ cách giải thích cho họ hiểu rằng: những việc đó là vì lợi ích của họ nên phải làm. Tránh phạm vào thói quan liêu, quân phiệt. Sát quần chúng, hợp quần chúng, nói tóm lại, cách làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo… của chúng ta, đều phải lấy câu này làm khuôn phép: “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”. Bất cứ việc to việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ và làm cho hợp.

          Phần 3: Tư cách và đạo đức cách mạng được Bác nêu một cách rõ ràng tư cách của Đảng chân chính cách mạng gồm 12 điều, và theo Bác “Muốn cho Đảng được vững bền, mười hai điều đó chớ quên điều nào”. Về phận sự của đảng viên và cán bộ, phải biết trọng lợi ích của Đảng hơn hết, phải có nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm, và khẳng định: “Đó là đạo đức cách mạng… Đạo đức đó… không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”.

          Phần 4: Vấn đề cán bộ thì Bác cho rằng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Với phương châm đó, Bác đề cập một cách toàn diện về công tác cán bộ bao gồm cách huấn luyện cán bộ, dạy cán bộ và dùng cán bộ, lựa chọn cán bộ, chính sách cán bộ… chỉ rõ những khuyết điểm trong công tác cán bộ và chỉ dẫn cách khắc phục, để xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện một đội ngũ cán bộ có đức, có tài, trong đó đức là gốc, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

          Phần 5: Cách lãnh đạo, đây là cách nói giản đơn, dễ hiểu của Bác về phương thức lãnh đạo của Đảng. Theo Bác lãnh đạo đúng nghĩa là phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng, phải tổ chức sự thi hành cho đúng, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa mình với quần chúng. Có hai cách lãnh đạo, một là liên hợp chính sách chung với sự chỉ đạo riêng, hai là liên hợp người lãnh đạo với quần chúng. Học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng. Làm như thế, chính sách cán bộ và nhân dân sẽ nhất trí, Đảng sẽ phát triển rất mau chóng và vững vàng.

          Phần 6: Chống thói ba hoa, đó là sự dài dòng, rỗng tuếch; là thói cầu kỳ; là sự khô khan, lúng túng; là báo cáo lông bông. Đó là sự lụp chụp cẩu thả, hay nói chữ, nói không ai hiểu… Thói ba hoa biểu hiện qua nhiều cách như vậy, chính là khuyết điểm về cách nói và cách viết của cán bộ, đảng viên chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng, chúng không quá quan trọng, nhưng thực tế, hiệu quả công việc phụ thuộc rất lớn vào điều đó. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra là phải sửa chữa cho kỳ được những khuyết điểm ấy.

          Sửa đổi lối làm việc là tài liệu cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc. 

          Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc nghiên cứu, nắm vững và thực hiện có hiệu quả những tư tưởng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc thực sự có ý nghĩa sâu sắc trong xây dựng Đảng ta về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong thời kỳ hiện nay./.

                                                                                         Thu Phụng

Số lần đọc: 2207
Tin liên quan