27.10.2015
Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Sở Thông tin và truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020

Số lần đọc: 1259
Tin liên quan