Thư viện tỉnh Kiên Giang được thành lập vào năm 1976, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ty Văn hóa-Thông tin (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và trực thuộc hệ thống ngành dọc về chuyên môn từ Thư viện Quốc gia Việt Nam. Trụ Sở chính tại : 15 - Phan Bội Châu - Tp.Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

1. Chức năng:

- Thư viện có chức năng, nhiệm vụ là giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc, thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội, nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, góp  phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

- Thư viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân  hàng theo quy định của pháp luật.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu của Thư viện và tham gia các hoạt động do Thư viện tổ chức.

 

- Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu; bảo quản vốn tài liệu và thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy chế của Thư viện.

 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu Thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân.

 

- Xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học.

 

- Thực hiện sự liên thông giữa các thư viện trong nước; hợp tác, trao đổi tài liệu với Thư viện nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

 

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác Thư viện, từng bước hiện đại hóa thư viện.

 

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện, tổ chức luân chuyển sách, báo, chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các Thư viện khác của địa phương.

 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

 

- Thực hiện  báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Giám đốc Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- Bảo quản cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác của Thư viện.