Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THƯ VIỆN
Thông tư này quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện tại điểm a khoản 2 Điều 23 Luật Thư viện.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
Phòng chống và đẩy lùi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật
Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2019 - 2020
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG VÀ LUÂN CHUYỂN TÀI LIỆU
Triển khai dự án xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện
Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Phê duyệt đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 trong lĩnh vực Thư viện
Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công
Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, khối nhà chính, cổng hàng rào, sân nền, cấp thoát nước và chiếu sáng thuộc Dự án đầu tư Thư viện tỉnh Kiên Giang
Về việc tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang
Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Văn hóa thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo
Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các Thư viện giai đoạn 2016 - 2020
Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020
Về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Thư viện tỉnh Kiên Giang tại Lô C20-2 đường 3-2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa (đầu tư xây dựng công trình ...
Thực hiện đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thư viện tỉnh Kiên Giang
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin
Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học
Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Sở Thông tin và truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại
Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thư viện
Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu Thư viện
Thông tư hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công lập hoạt động văn hóa thông tin
Thông tư liên bộ hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng
Thông tư của Bộ Văn hóa, Thông tin số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động Thư viện
Quy định về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện
Phê duyệt đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện - Bảo Tàng - Di tích, câu lạc bộ"